دوستی - عشق - ازدواج

همه چیز و هیچ چیز
یکشنبه 28 مرداد 1386
زندگی ریاضات است

  خوبی ها را جمع کنید 

 

دعوا ها را کم کنید 

 

شادی ها را ضرب کنید     

                                                                                           

 درد ها ر اتقسیم کنید   

 

نفرت ها را زیر رادیکال ببرید

 

عشق رابه توان برسانید

  

(ویکتور هوگو)

بزرگترین گالری کدهای جاوا